[size=14]                   Số: 79 /KH - CĐYT                                             Thái Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2016[/size]