Số: 79 /KH - CĐYT                                             Thái Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2016